19.11.13

Đường Sài Gòn

Đường hai màu

Đường Sài Gòn hai màu
Nửa vàng đôi ta đã gặp nhau
Hạnh phúc màu đo đỏ

No comments: