10.11.04

Mẹ

(Phỏng dịch thơ Howard Johnson)
"M"-là triệu thứ trên đời
Triệu câu, triệu chữ,triệu lời mẹ trao
"O"-tuổi hạc đã dần cao
Tóc mây thêm bạc, xuân đào sang đông
"T"-là suối lệ đôi dòng
Chảy khi thất bại, thành công con mình
"H"-bao la tựa Thái Bình
Trái tim của mẹ muôn nghìn trùng dương
"E"-là ánh mắt tình thương
Là đôi ngọn đuốc soi đường con đi
"R"-là quyền lực diệu kỳ
Lời mẹ tựa sấm tiên tri suốt đời
Ghép chung năm chữ năm nơi
Cho con tha thiết thốt lời "MẸ ƠI"
Với con một chữ bằng trời
Lòng mẹ như nước ngời ngời bể Đông.
(Mỹ Hạnh-Trung Tâm Ngoại Ngữ Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn
Chi Nhánh PTTH Nguyễn Thái Bình
08/03/2000)
MOTHER
"M" is for the million things she gave me
"O" means only that she's growing old
"T" is for the tears she shed to save me
"H" is for her heart of purest gold
"E" is for her eyes,with love-light shinning
"R" means right,and right she'll always be
Put them all together, they spell "MOTHER"
A word that means the world to me.
Howard Johnson