6.9.09

Cây Khế

Khế này có ngọt có chua
Khế cho quả chín cho vừa tay chăm
Khế đà sai quả bảy năm
Khế nay trốc gốc khế nằm trơ cây
Khế kia nào biết nào hay
Khế ta lặng lẽ đợi tay vun bồi
Khế xưa khô héo hết rồi còn đâu?
Khế đau vì đã tình sâu với người!
06/09/2009
Cảm nhận từ bài thơ "Cây khế"