9.1.22

Giữ hộ mùa hoaCó người giữ hộ một mùa hoa
Dẫu mấy mùa mưa có nhạt nhoà
Hương tóc năm nào vương với gió
Thầm thương vạt nắng khó phôi pha.
(Cảm hứng từ đoạn 1 bài thơ Vạt nắng ngang trời
của nhà thơ Nguyễn Minh Phúc
Tôi gửi lại một mùa hoa cúc nở
Khi mưa xa chìm dưới bóng hiên trời
Em buổi ấy tóc bay chiều lộng gió
Có thương thầm một vạt nắng vừa rơi
)